Autònoms

Alta autònoms davant Agència Tributària i Seguretat Social

Impost sobre Valor Afegit (IVA)

Confecció i registre en SEPE de contractes de treball

Gestions davant DGT

Requeriments Agència Tributària, Seguretat Social i altres organismes públics.

Gestió certificat digital

Tramitació comunicats de baixa i confirmació davant INSS i mútues de treball.

Gestions en Registre Civil i Registre de la Propietat.

Pagaments a compte d'IRPF

Declaració de renda

Sol·licitud de codi de compte de cotització per a poder contractar treballadors

Impostos en estimació objectiva (Mòduls)

Certificats d'empresa davant SEPE, INSS i mútues de treball.

Impostos Ajuntaments, Generalitat, etc.

Sol·licitud d'ajudes, subvencions i bonificacions davant Organismes Públics.

Demani’ns pressupost sense compromís

×