Societats

Constitució Societat davant Notari

Sol·licitud de codi de compte de cotització per a poder contractar treballadors.

Certificats d'empresa davant SEPE, INSS i mútues de treball.

Declaració Imposat de Societats

Gestions davant DGT

Gestió certificat digital

Confecció i registre en SEPE de contractes de treballc

Confecció de contractes mercantils

Imposats Ajuntaments, Generalitat, etc.

Gestions en Registre Civil, Registre Mercantil i Registre de la Propietat.

Alta en Agència Tributària i Seguretat Social

Tramitació comunicats de baixa i confirmació davant INSS i mútues de treball.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Atenció requeriments Agència Tributària, Seguretat Social, i altres organismes públics.

Demani’ns pressupost sense compromís

×